εργαστήριο Ψηφιοποίησης & Βιβλιοθήκη - Σεπτέμβριος